I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze strony;
2. Strona – serwis www.novila.pl
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Strony.
4. W celu korzystania ze strony Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Strona zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Strona podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Strony Klient może zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego.

IV. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stroną a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.